Daniel Villanueva (ES)

Producer / Screenwriter / Director. Founder and Director of ECIR.

As a film producer, he stands out as an associate producer in the fictional short films ‘The end of the world will be in Brazil’ and ‘The Pirate Ship’, directed by Fernando Trullols and produced by Bastian Films. Short film winner of 20 awards including the Goya Award for 2012 .

Producer of the short films ‘Intentions’ and ‘Martians of Mars’. Producer of ‘Timecode’, winner of more than 70 international awards including Palme d’Or at the 69th Cannes Film Festival 2016, NOMINATION for best short film at the 89th edition of the OSCARS , the Goya 2017 Prize and the Gaudí Prize 2017 .

As an audiovisual manager, his participation in the creation of the Tarraco Film Office stands out . Daniel managed the startup and, among other projects, the locations for a documentary about Antonio Gaudí for the Japanese TV TBS Tokyo, a documentary endorsed by UNESCO on the Patrimony of Humanity.

He currently compiles his work in the field of training as Director of the ECIR with the development of his first animated feature called ‘Carnivaland’, and with which he has recently won the public award for best pitch at ANIMA’T BCNA – Sitges.

Daniel Villanueva (SPA)
Producent / Skenarist / Regjisor.  Themelues dhe Drejtor i ECIR.

Si producent filmash , ai dallon si bashkë- producent i filmave të shkurtër “The end of the world will be in Brazil” dhe “The Pirate Ship”, i drejtuar nga Fernando Trullols dhe prodhuar nga Bastian Films. Fitues i filmit të shkurtër me 20 çmime duke përfshirë çmimin Goya për vitin 2012.
Producent i filmave të shkurtër ‘Intentions’ dhe ‘Martians of Mars’. Prodhues i ‘Timecode’, fitues i më shumë se 70 çmimeve ndërkombëtare duke përfshirë Palme d’Or në Festivalin e 69-të të Filmit në Kanë 2016, NOMINIMI për filmin më të mirë të shkurtër në edicionin e 89-të të OSCARS, Çmimin Goya 2017 dhe Çmimin Gaudí 2017.
Si një menaxher audioviziv, dallon pjesëmarrja e tij në krijimin e Zyrës së filmit Tarraco. Daniel menaxhoi fillimin e projektit dhe, ndër të tjera, u morr me lokacionet për një dokumentar rreth Antonio Gaudit për televizionin japonez TBS Tokio, një dokumentar i miratuar nga UNESCO mbi Trashëgiminë e Njerëzimit.
Aktualisht e kontribon me punën e tij në fushën e trajnimit si Drejtor i ECIR me zhvillimin e filmit të tij të parë të animuar “Carnivaland” dhe me të cilin ka fituar kohët e fundit çmimin e publikut për best pitch në ANIMA’T BCNA – Sitges.

Gábor Hörcher (HU)

Screenwriter / Director/ Producer

Gábor Hörcher attended the University of Psychology, Law and Film Studies, has worked as a waiter in London, as a mixer in Greece and as a teacher in Cambodia, where he taught human rights at a local university.
He started filmmaking and working with director, producer Marcell Iványi early 2008. They run KraatsFilm together producing films and theatre performances.
Gábor’s first feature film project Drifter won the Robert Bosch Co-production Prize and premiered at IDFA winning the Best First Appearance Award in 2014. The film was selected for the European Film Award too. His latest fiction short film, titled Ricsi premiered at Clermont-Ferrand Film Festival and shortly after won the Best Hungarian Short Fiction Film Prize.
Currently he is shooting a documentary with HBO, works on a transmedia education project and he is also preparing a new film in the civil war thorn Myanmar, working together with the local Baptist church, refugees camps, rehabilitation centres for heroin addicts and the freedom fighters of the Kachin Independence Army.

Gábor Hörcher (HUN)
Skenarist/ Regjisor/ Producent
Gábor Hörcher ka ndjekur studimet e Universitetit të Psikologjisë, Ligjit dhe Filmit, ka punuar si kamerier në Londër, si mikser në Greqi dhe si mësues në Kamboxhia, ku mësoi të drejtat e njeriut në një universitet lokal.
Ai filloi te bente filma dhe punonte me regjisorin Marcell Iványi në fillim të vitit 2008. Ata drejtojnë KraatsFilm së bashku duke prodhuar filma dhe shfaqje teatrore.
Projekti i parë i filmit “Gábor Drifter” fitoi Çmimin e Bashkëprodhimit Robert Bosch dhe premierën në IDFA duke fituar çmimin më të mirë të Parë të Shfaqjes në vitin 2014. Filmi u zgjodh gjithashtu për Çmimin Evropian të Filmit. Filmi i tij i fundit i shkurtër i fiction, i titulluar “Ricsi” u shfaq në Festivalin e Filmit në Clermont-Ferrand dhe pak kohë më pas fitoi çmimin e filmit më të mirë hungarez të formatit te shkurtër fiction.
Aktualisht po xhiron një dokumentar me HBO-në, punon në një projekt edukimi transmedia dhe po përgatit një film të ri “Myanmar”, duke punuar së bashku me kishën lokale Baptiste, kampet e refugjatëve, qendrat rehabilituese për të varur nga heroina dhe luftëtarët e lirisë të Ushtrisë së Pavarësisë Kachin.

Ema Andrea (AL)

Professor University of Arts Tirana / Actress
Born in Tirana in 1971.
She attended her 8-year primary and high school studies at the Jordan Misja Artistic Lyceum in Tirana, the classical ballet branch. After the first film, she attends the Institute of Arts, now the Arts University, for Acting. She plays the protagonist role at the National Theater in the first year of higher education. She has deepened her studies in Denmark, Bulgaria, Italy for Acting, Contemporary Dance, Stage Motion.
As a director she is known for at least 10 works from the authors: Breht, Boll, Plath, Flourakis etc. and in Italy with futuristic authors.Director of MAM through which she could realize important events of contemporary art and theater as well as workshop for young artists in collaboration with the international artist, Sislej Xhafa, Enrico Bonavera VEstAndPAge.

Ema Andrea (SHQ)
Pedagoge ne Universitetin e Arteve / Aktore
Lindur ne Tirane ne 1971.
Kryen studimet e 8 vjecare dhe te mesme ne Liceun Artistik “Jordan Misja “ ne Tirane,dega balet klasik.Pasi realizon filmin e pare,Vazhdon Institutin e Larte te Arteve, sot Universiteti i Arteve,dega Aktrim. Merr pjese ne rol protagonist, ne Teater Kombetar ne vit te pare te arsimit te larte. Ka thelluar studimet, ne Danimarke, Bullgari, Itali per Aktrim, dance konteporan, levizje skenike.Si regjisore njihet me rreth 10 vepra,autore,Breht,Boll,Plath,Flourakis etj dhe Itali me autore futuriste.
Drejtuese e Fonacionit M.A.M permes te cilit ka mundur te realizoje evente te rendesishme te artit bashkekohor dhe teatrit. si edhe worshop per artistet e rinj ne bashkepunim me artiste nderkombetare, Sislej Xhafa, Enrico Bonavera VEstAndPAge.

Thomas Logoreci (USA)

Screenwriter / Director/ Producer

Thomas Logoreci co-wrote the feature-length essay documentary about Albania, Here Be Dragons, with acclaimed Irish filmmaker Mark Cousins, which had its European premiere at the BFI London Film Festival and a North American premiere in Telluride. Logoreci is the co-writer and co-director of the fiction feature, Bota, which premiered at the Karlovy Vary International Film Festival and was Albania’s selection for the 2016 Academy Awards. Thomas is also one of the founders of the Albanian Cinema Project, an initiative aimed to preserve Albania’s endangered film heritage.

Thomas Logoreci (SHBA)
Skenarist/ Regjisor/ Producent

Thomas Logoreci bashkë-shkruajti dokumentarin feature në lidhje me Shqipërinë, “Here Be Dragons”, me regjisorin e mirënjohur irlandez Mark Cousins, i cili kishte premierën evropiane në BFI London Film Festival dhe një premierë në Amerikën e Veriut në Telluride. Logoreci është bashkë-autor dhe bashkë – regjisor i filmit “Bota”, i cili u shfaq në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Karlovy Vary dhe ishte përzgjedhja e Shqipërisë për Çmimin e Akademisë 2016. Thomas është gjithashtu një nga themeluesit e Projektit Shqiptar të Kinemasë, një iniciativë që synon ruajtjen e trashëgimisë së filmit të rrezikuar të Shqipërisë.

Niels Ketelaars (NL)

Program department | Go Short – International Short Film Festival Nijmegen

Niels was born in 1987 in Tilburg, The Netherlands. After finishing his master’s degree in Film and Television Studies at Utrecht University he worked for an arthouse cinema. In 2016 he started working as a programmer for Go Short – International Short Film Festival Nijmegen. He curates several film programs for the festival and he coordinates the industry programming. He is also responsible for the New Arrivals: Go Short Campus, a five day program of masterclasses and workshops aimed at young European filmmakers. During last festival edition in April 2017 Go Short was welcomed as the newest member of NISI MASA, the European network of young cinema.

Niels Ketelaars (HOL)
Departamenti i Programit| Go Short – International Short Film Festival Nijmegen

Niels ka lindur në 1987 në Tilburg të Holandës. Pasi mbaroi studimet e magjistraturës në Studimet e Filmit dhe Televizionit në Universitetin e Utrehtit, ai punoi për një kinema arthouse. Në 2016 ai filloi të punojë si programues për Go Short – International Nijmegen Film Festival. Ai kryen disa programe filmike për festivalin dhe ai koordinon programin e industrisë. Ai është gjithashtu përgjegjës për New Arrivals: Go Short Campus, një program pesë ditor i masterclasses dhe workshopeve që u drejtohen filmberesve te rinj evropianë. Gjatë edicionit të fundit të festivalit në prill 2017, Go Short u mirëprit si anëtar i ri i NISI MASA, rrjeti evropian i kinemasë së re.